آرشیو مطالب : بازنشستگی

كار و خدمت

با ابلاغ قانون منع بكارگیری بازنشستگان شاغل

راه برای جوانان و تازه نفس ها باز می گردد

راه برای جوانان و تازه نفس ها باز می گردد

وزیر كار: تصمیمات سلیقه ای ما كار دست شما داده است!

وزیر كار: تصمیمات سلیقه ای ما كار دست شما داده است!
ربیعی در برنامه پایش؛

شركت ها را تا پایان۹۸ می فروشیم، ماجرای پرونده تخلف میلیون یورویی

شركت ها را تا پایان۹۸ می فروشیم، ماجرای پرونده تخلف میلیون یورویی
ربیعی؛

خروج از معضل صندوق های بازنشستگی نیازمند تصمیمات سخت است

خروج از معضل صندوق های بازنشستگی نیازمند تصمیمات سخت است
نماینده تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس:

صندوق های بیمه ای و بازنشستگی كشور نیازمند درآمدهای پایدار هستند

صندوق های بیمه ای و بازنشستگی كشور نیازمند درآمدهای پایدار هستند

بیكاری كارگران در نیمی از سال

بیكاری كارگران در نیمی از سال

كاروخدمت

خدمت در محل شما

karokhedmat.ir - تمام حقوق سایت كاروخدمت محفوظ است