مطالب كاروخدمت

كار و خدمت

پنجره مهر؛

تبدیل خطر آلودگی محیطی به درآمد پایدار در روستاهای خراسان شمالی

تبدیل خطر آلودگی محیطی به درآمد پایدار در روستاهای خراسان شمالی

معرفی هستی مشایخی

معرفی هستی مشایخی
گزارش كاروخدمت؛

هزینه ها در پنجره واحد شروع كسب وكار

هزینه ها در پنجره واحد شروع كسب وكار

عامل آلودگی زیست محیطی در دریای مرمره

عامل آلودگی زیست محیطی در دریای مرمره
در گفت وگو با كاروخدمت تشریح شد

نظام سلامت بیمار است، فكری شود

نظام سلامت بیمار است، فكری شود

اهدای گل به دختران در مترو در روز دختر

اهدای گل به دختران در مترو در روز دختر

وقوع سانحه رانندگی مرگبار در جنوب غرب پاكستان

وقوع سانحه رانندگی مرگبار در جنوب غرب پاكستان

امنیت دریا نسبت به آلاینده های پتروشیمی، شاید سه سال دیگر!

امنیت دریا نسبت به آلاینده های پتروشیمی، شاید سه سال دیگر!
رئیس سازمان صمت اردبیل:

۹۰۰۰ شغل در بخش صنعت اردبیل به وجود آمده است

۹۰۰۰ شغل در بخش صنعت اردبیل به وجود آمده است
در وبینار گروه اخلاق و آموزش پزشكی فرهنگستان علوم پزشكی مطرح شد

هزینه های كمرشكن سلامت در روستاها بیشتر از شهرها

هزینه های كمرشكن سلامت در روستاها بیشتر از شهرها

كاروخدمت

خدمت در محل شما

karokhedmat.ir - تمام حقوق سایت كاروخدمت محفوظ است
بیمه اشتغال تولید