اختصاصی مهر؛

آیین نامه توسعه و تولید اشتغال روستایی

آیین نامه توسعه و تولید اشتغال روستایی كاروخدمت: آیین نامه توسعه و تولید اشتغال پایدار از جانب معاون اول رئیس جمهور ابلاغ گردید كه بر این اساس، بیشترین سهم به كشاورزی و منابع طبیعی با ۴۵ درصد از كل منابع مالی اختصاص یافته است.به گزارش كاروخدمت به نقل از مهر، هیات دولت آیین نامه توسعه و تولید اشتغال پایدار در مناطق روستایی را ابلاغ نمود كه بر این اساس، قرار است از صندوق توسعه ملی منابعی به ریال تبدیل شده و با نرخ سود پایین در اختیار طرح های اشتغالزایی روستایی قرار گیرد. خبرگزاری مهر متن كامل این آیین نامه را منتشر كرد:
تصویب نامه هیات وزیران
بسمه تعالی "با صلوات بر محمد وآل محمد"
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی - وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت جهاد كشاورزی- وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشكری- سازمان برنامه و بودجه كشور - بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران -معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم كشور - نهاد ریاست جمهوری
هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۶. ۸. ۱۷ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و با همكاری وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم كشور و به استناد ماده (۷) قانون حمایت از توسعه و تولید اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی - مصوب ۱۳۹۶ - آییننامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب كرد:
آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و تولید اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی
ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به كار می روند:
الف- سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور
ب- قانون: قانون حمایت از توسعه و تولید اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی - مصوب ۱۳۹۶
پ - سازمان استانی: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان.
ت - صندوق: صندوق توسعه ملی.
ث - وزارت: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی،
ج- معاونت: معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم كشور.
ج- بخش غیردولتی: كلیه اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی.
ح- كارگروه ملی: كارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار مبحث مصوبه شماره ۹۲۶۴۵ مورخ ۱۳۹۵. ۷. ۲۹ و اصلاح بعدی آن مبحث مصوبه شماره ۱۱۲۴۰۵۳ مورخ ۱۳۹۶. ۱. ۲۹ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی،
خ - كارگروه: كارگروه اشتغال استان با مسئولیت استاندار و با حضور مدیر كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی (دبیر)، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیركل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری، مدیركل صنعت، معدن و تجارت استان، مدیركل جهاد كشاورزی استان، مدیركل امور اقتصادی و دارایی استان، مدیر كل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی استان و مدیر كل دفتر امور زنان و خانواده استانداری.
د - مؤسسه عامل: بانك های كشاورزی، پست بانك، توسسه تعاون، صندوقهای كارآفرینی امید و حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش كشاورزی.
ذ- دستگاه بخشی: وزارت جهاد كشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان امور عشایر ایران و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور.
ر- دستگاه استانی: دستگاه اجرایی استانی.
ز - سامانه نظارت: سامانه ثبت اطلاعات متقاضیان، ورود اطلاعات فرآیندی و نظارت توسط دستگاهها به انتخاب سازمان.
ژ - سامانه بازار كار: سامانه جامع اطلاعات بازار كار مبحث تبصره ماده (۶) قانون.
س - برنامه اجرایی ملی توسعه اشتغال: برنامه اشتغال فراگیر مبحث مصوبه شماره ۳۷۵۹۷ مورخ ۱۳۹۶. ۳. ۳۱ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی.
ش- برنامه اجرایی استانی توسعه اشتغال: برنامه اشتغال فراگیر استان كه در چارچوب برنامه اشتغال فراگیر و مبتنی بر مطالعات پویای كسب و كار و اشتغال استان به تصویب كارگروه رسیده است.
ص - رسته های اقتصادی پر اشتغال: رسته فعالیتهای اقتصادی كه در مطالعه پویای كسب و كار و اشتغال استان انتخاب شده اند و به تصویب كارگروه رسیده است.
ض - مناطق هدف اجرای طرح: تسهیلات برای روستاها با اولویت مناطق مرزی و مناطق عشایری و محروم و سرمایه در گردش برای نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت.
ماده ۲- دامنه شمول این آیین نامه شامل فعالیتهای اقتصادی بخش غیردولتی با اولویت رسته های اقتصادی پر اشتغال در مناطق هدف اجرای طرح، اعم از ایجادی، تكمیلی و توسعه شامل موارد زیر است:
الف - كشاورزی شامل زارعت، دام و طیور، باغداری، شیلات، گلخانه، گیاهان دارویی، خدمات تجاری، خدمات فنی و مهندسی بخش كشاورزی، خدمات ماشینی كردن (مكانیزاسیون) كشاورزی، صنایع تبدیلی و تكمیلی كشاورزی و منابع طبیعی شامل جنگلكاری، پرورش نهال و غیره.
ب - معادن كوچك شامل كلیه معادن به جز معادن بزرگی كه در جدول مبحث بند (ب) ماده (۲) آیین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیتها و بنگاه های اقتصادی با هریك از سه گروه اقتصادی مصرح در ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای اصل چهل و چهارم قانون اساسی مبحث تصویبنامه شماره ۱۱۵۳۲۰ بابت ۴۳۱۸۱ك مورخ ۱۳۸۸. ۶. ۷ مشخص شده اند.
پ - فعالیتهای خدماتی شامل خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات، اصناف، آموزش، گردشگری، ورزشی، فرهنگی و هنری، حمل و نقل، انبارداری، بیمه ای، بهداشتی و درمانی، بازیافت و انرژی های تجدیدپذیر و غیره.
ت - صنایع دستی و فعالیتهای فرش دستباف و كلیه فعالیتهای مربوط به آن و سایر صنایع دستی.
ث- تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت.
تبصره - شركت های دانش بنیان كه در حوزه فعالیتهای مبحث این ماده فعالیت می كنند هم مشمول استفاده از مزایای این آیین نامه می باشند.
ماده ۳- منابع مالی اجرای قانون به شرح زیر است:
الف - معادل ریالی یك میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ۵/۱) دلار از منابع صندوق با تصویب هیئت امنای صندوق به صورت سپردهگذاری قرض الحسنه (با نرخ سود صفر درصد) نزد مؤسسه های عامل.
ب - حداقل به میزان معادل ریالی سپرده شده توسط صندوق از محل منابع داخلی موسسه های عامل به صورت تلفیقی با منابع مبحث بند (الف) این ماده.
تبصره - بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید كه تبدیل دلار به ریال ناشی از بند (الف) این ماده باعث افزایش خالص دارایی های خارجی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران نشود.

ماده ۴- سهم بخش های هدف به شرح جدول زیر تعیین می شود:
ردیف
مصادیق ماده (۲) این آئین نامه
بخش هدف
سهم هر بخش از كل منابع (درصد)
۱
موضوع بند (الف)
كشاورزی و منابع طبیعی
۴۵
۲
موضوع بند (ب)
صنایع و معادن كوچك
۱۰
۳
موضوع بند (پ)
فعالیت های خدماتی و فناوری اطلاعات
۱۵
۴

گردشگری
۱۰
۵
موضوع بند (ت)
صنایع دستی و فعالیت های فرش دستباف
۱۰
۶
موضوع بند (ث)
سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر ده هزار نفر
۱۰
 

1396/08/22
19:40:09
5.0 / 5
2712
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۷ بعلاوه ۲

كاروخدمت

خدمت در محل شما

karokhedmat.ir - تمام حقوق سایت كاروخدمت محفوظ است
بیمه اشتغال تولید