گزارش فصل بهار مركز آمار از اقتصاد كشور

افزایش ۱ و یك دهم درصدی نرخ مشاركت اقتصادی در فصل بهار

افزایش ۱ و یك دهم درصدی نرخ مشاركت اقتصادی در فصل بهار كاروخدمت: مركز آمار با انتشار گزارش فصلی اقتصاد كشور، فاكتورهای منتخب اقتصادی برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را با عملكرد سال 1397 مقایسه كرد. بر طبق این گزارش، نرخ مشاركت اقتصادی بعنوان یكی از فاكتورهای اشتغال و بیكاری، در بهار امسال نسبت به زمستان گذشته 1.1 درصد افزایش پیدا كرد.


براساس این گزارش، در برنامه ششم توسعه، متوسط رشد سالیانه ناخالص داخلی هشت درصد پیش بینی شده است اما این رقم در سال قبل منفی ۴.۹ درصد بود.
همچنین متوسط نرخ تورم برای سال های برنامه ششم توسعه ۸.۸ درصد پیش بینی شده است كه این شاخص در سال قبل ۲۶.۹ درصد ثبت گردید.
نرخ بیكاری از دیگر فاكتورهای برنامه ششم توسعه است كه متوسط برنامه ۱۰.۲ درصد پیش بینی شده است اما این شاخص در سال ۱۳۹۷ رقم ۱۲ درصد بود.
پیش بینی ضریب جینی برای سال آخر برنامه ششم توسعه (۱۴۰۰) ۰.۳۴ درصد است، این شاخص سال قبل ۴۰ صدم درصد بود.
نسبت مالیات به محصول ناخالص داخلی از دیگر فاكتورهای برنامه توسعه است كه پیش بینی ها این بود كه این شاخص در سال ۱۳۹۶ به رقم ۷.۴ درصد برسد اما رقم ثبتی ۶.۸ درصد را نشان میدهد.
نسبت منابع نفتی به كل منابع دولت در سال ۱۳۹۶ رقم ۲۸.۷ درصد بود در حالی كه پیش بینی برنامه ششم توسعه ۳۴.۷ درصد بود.
نسبت درآمدهای مالیاتی به كل منابع دولت در سال ۱۳۹۶ با آنچه كه برنامه ششم پیش بینی كرده بود بیشتر بود، به این صورت كه رقم ۳۵.۲ درصد پیش بینی شده بود اما رقم ۳۶.۲ درصد را نشان میدهد.
شاخص های كلیدی اقتصاد در بهار ۹۸
براساس گزارش مركز آمار، در بهار امسال نرخ بیكاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر ۱۰.۸ درصد بوده است كه نسبت به زمستان سال قبل ۱.۳ درصد كم شده است.
محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در زمستان سال قبل یك میلیون و ۷۱۶ هزار و ۷۰۳ میلیارد ریال رسید كه نسبت به مدت مشابه سال قبل آن رشد منفی ۸.۴ درصدی داشته است.
شاخص قیمت كالاها و خدمات مصرفی كل كشور در بهار امسال (برمبنای سال ۱۳۹۵) ۱۷۳.۱ بوده است كه درصد تغییرات دوازده ماه منتهی به خرداد امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل نرخ تورم ۳۷.۶ درصد بوده است.
اشتغال و بیكاری
نتایج طرح آمارگیری نیروی كار نشان میدهد كه بهار امسال ۲۷ میلیون و ۳۳۹ هزار نفر در گروه سنی ۱۰ ساله و بیشتر بوند كه از این تعداد ۲۴ میلیون و ۳۸۳ نفر (بیش از ۸۹ درصد) شاغل و حدود ۱۱ درصد بیكار هستند. از كل بیكاران كشور یك میلیون و ۵۵۰ هزار نفر (بیش از ۵۲ درصد) را جوانان ۲۹ تا ۱۵ سال می سازند.
نرخ مشاركت اقتصادی بعنوان دیگر فاكتورهای اشتغال و بیكاری در بهار امسال نسبت به زمستان گذشته ۱.۱ درصد افزایش یافت و به ۴۰.۶ درصد رسید. این شاخص در میان مردان ۶۵ درصد و بین زنان ۱۶.۱ درصد بود.
سهم شاغلان ۱۰ ساله و بیشتر در بخدمات ۴۹.۶ درصد، بخش صنعت ۳۱.۵ درصد و كشاورزی ۱۸.۹ درصد بود كه نسبت به زمستان اشتغال در بخش خدمات و صنعت به ترتیب ۲ و ۰.۹ درصد كاهش و كشاورزی ۲.۹ درصد رشد داشته است.
نرخ بیكاری جمعیت ۱۵ تا ۲۹ ساله نسبت به زمستان ۱.۸ درصد كم شده و به رقم ۲۳.۷ درصد رسیده است. این شاخص در نقاط شهری ۲۶.۱ درصد و در نقاط روستایی ۱۶.۸ درصد بوده است كه نسبت به زمستان به ترتب ۱.۸ و ۱.۹ درصد كاهش یافته است.
روند قیمت ها
در بهار امسال شاخص قیمت كالاها و خدمات مصرفی كل كشور (بر مبنای سال ۱۳۹۵) ۱۷۳.۱ بود و این رقم در دوازده ماه منتهی به خرداد امسال نسبت به مدت مشابه قبل ۳۷.۶ درصد بوده است. نرخ تورم برای خانوارهای شهری ۳۶.۹ و برای خانوارهای روستایی ۴۱.۱ درصد بوده است.
نرخ تورم گروه های «خوراكی، آشامیدنی و دخانیات» و «كالاهای غیرخوراكی و خدمات» در این مدت به ترتیب ۵۶.۴ و ۳۰.۱ درصد بوده است.
نرخ تورم قیمت تولیدكننده (برمبنای سال ۱۳۹۲) در دوازده ماهه منتهی به خرداد امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۸.۶ درصد بوده است گروه صنعت با ۷۷.۱ درصد بالاترین نرخ را به نام خود ثبت كرده است.
بهار امسال متوسط قیمت فروش یك مترمربع زیربنای مسكونی در كل كشور سه میلیون و ۵۳۱ هزار تومان و در شهر تهران ۱۳ میلیون و ۹۲ هزار تومان بود كه در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۸۲.۲ و ۱۰۹.۶ درصد افزایش یافته است. همین طور متوسط مبلغ اجاره ماهیانه بعلاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یك مترمربع در كشور ۱۲ هزار و ۶۵۲ تومان و در تهران ۴۰ هزار و ۲۶۷ تومان بود كه نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۲۹.۱ و ۳۵ درصد رشد یافته است.
انرژی
تابستان سال قبل سه میلیون و ۸۰۰ هزار بشكه نفت خام تولید و یك میلیون و ۹۰۰ هزار بشكه در روز صادر می شد كه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۰.۳ و ۱۴.۸ درصد كم شده است. همین طور میزان نفت خام تحویلی به پالایشگاه ها یك میلیون و ۷۰۰ هزار بشكه در روز بود كه نسبت به زمستان ۱.۴ درصد اضافه شده است.
بهار امسال در نقاط شهری ۱۶ میلیون و ۷۶۹ هزار فقره و در روستاها پنج میلیون و ۷۸۴ هزار فقره انشعاب آب آشامیدنی بود و در این دوره ۱۳۸۰ میلیون مترمربع آب به فروش رسید كه نسبت به زمستان ۳.۶ رشد داشته است. از میزان آب فروخته شده ۷۶.۷ درصد در بخش خانگی و ۲۳.۳ درصد در بخش غیرخانگی مصرف شده است.
در دوره اشاره شده ۷۸ هزار و ۲۳۹ میلیون كیلووات ساعت برق در كشور تولید شده كه ۲۶ درصد در نیروگاه های بخاری، ۵۶ درصد در نیروگاه گازی و ۱۸ درصد در نیروگاه های آبی، دیزلی، بادی و اتمی تولید شده است. همین طور در بهار امسال ۶۲ میلیارد كیلووات ساعت برق در كشور فروخته شده كه ۳۱ درصد در بخش خانگی، ۳۶ درصد صنعت، ۱۴ درصد كشاورزی، ۹ درصد عموم و ۲ درصد در بخش روستایی معابر استفاده شده است.
مسكن
در سه ماهه ابتدای امسال ۴۰ هزار و ۷۶۴ فقره پروانه ساختمانی صادر شد كه نسبت به زمستان ۱۲.۴ درصد رشد داشته و از این تعداد ۹۳.۷ درصد مربوط به راه اندازی ساختمان و مابقی افزایش بنا بوده است.
در این مدت بخش خصوصی در ساختمان های جدید مناطق شهری ۲۱۱ هزار میلیارد ریال سرمایه گزاری نموده است كه از این میزان ۲۶.۸ درصد به ساختمان ةای شروع شده، ۵۴ درصد به ساختمان های نیمه تمام و مابقی به ساختمان های تكمیل شده اختصاص یافته است.
بورس و بیمه
براساس اعلام مركز آمار شاخص كل بورس در بهار امسال ۳۱.۵ درصد نسبت به زمستان افزایش یافته و به ۲۳۴ هزار و ۸۷۹ واحد رسیده است. ارزش جاری سهام در این مدت هشت میلیون و ۹۳۳ هزار و ۳۱۷ میلیارد ریال بود كه در واقع ۳۰.۸ درصد نسبت به زمستان رشد داشت. ارزش كل معاملات بازار بورس ۷۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون ریال بود كه نسبت به فصل قبل ۶۱.۱ درصد رشد داشته است.
در سه ماهه نخست در بورس كالای ایران ارزش معاملات در بازار فیزیكی ۶.۵ درصد رشد داشت و در بازار مشتقه ارزش مبادلات به ۸۰.۳ درصد نسبت به فصل گذشته كم شده است. همین طور بورس انرژی در بازار فیزیكی ارزش معاملات با ۰.۱ درصد افزایش نسبت به زمستان ۳۲ هزار و ۲۸۴ میلیارد ریال و بازار مشتقه ارزش مبادلات ۸۰.۳ درصد كاهش یافته و به هشت هزار و ۵۳۲ میلیارد ریال رسیده است.
تابستان سال قبل ۱۶ میلیون و ۲۰ هزار فقره بیمه نامه صادر شده كه ۴۱ درصد به بخش دولتی، ۵۹ درصد بخش غیردولتی بود.
منبع:

1398/08/03
14:22:37
5.0 / 5
1923
تگهای خبر: آمار , اشتغال , اقتصاد , بیكاری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۵ بعلاوه ۵

كاروخدمت

خدمت در محل شما

karokhedmat.ir - تمام حقوق سایت كاروخدمت محفوظ است
بیمه اشتغال تولید