بین ۷ دستگاه دولتی صورت گرفت؛

امضای تفاهمنامه همکاری برای پشتیبانی از تولید داخل و توسعه اشتغال

امضای تفاهمنامه همکاری برای پشتیبانی از تولید داخل و توسعه اشتغال کاروخدمت: بمنظور گسترش همکاری و بهره مندی از ظرفیت ها و توانمندی های مشترک در امتداد پشتیبانی از تولید داخل، توسعه اشتغال و رفع فقر، تفاهمنامه همکاری بین هفت دستگاه و سازمان دولتی به امضا رسید.به گزارش کاروخدمت به نقل از سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، تفاهم نامه همکاری مشترک بین ستاد توانمند سازی و تحول اجتماع محور محلات کم برخوردار کشور، معاونت هماهنگی و محیط کسب وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور منعقد شده است.
در این تفاهم نامه همکاری که در نشست مشترکی به امضای علی آقامحمدی جانشین وزیر کشور و رییس ستاد توانمند سازی و تحول اجتماع محور محلات کم برخوردار کشور، سید مهدی نیازی معاون هماهنگی و محیط کسب وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت، علی رسولیان معاون وزیر و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، محمود کریمی بیرانوند معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و غلامحسین حسینی نیا معاون وزیر و رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور رسید؛ ثبت نام، ساماندهی، برگزاری آزمون، آموزش و مهارت آموزی و هدایت افراد جویای کار ساکن در محلات هدف به مراکز و واحدها و همین طور راه اندازی یا توسعه کسب و کارهای خرد محله ای با اولویت ۲۰۲۰ محله کمتر برخوردار کشور مورد توافق قرار گرفته است.
به منظور گسترش همکاری ها و بهره مندی از ظرفیت ها و توانمندی های مشترک در امتداد پشتیبانی از تولید داخل، توسعه اشتغال و رفع فقر، تفاهم نامه همکاری چند جانبه ای بین وزارتخانه های کشور، صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضاء و منعقد گردید.
ستاد توانمند سازی و تحول اجتماع محور محلات کم برخوردار کشور در این تفاهم نامه ضمن ارسال اطلاعات ۲۰۲۰ محله کمتر برخوردار کشور به سایر طرفین تفاهم نامه متعهد شده است نسبت به شناسایی کسب و کارهای اولویت دار و مسأله محور محله ای، شناسایی و معرفی متقاضیان جویای کار، سوابق و مشخصات مهارتی و علائق کاری آنها در محله های هدف، ایجاد و گسترش زیرساخت های شهری لازم برای توسعه کسب و کارهای محله ای، همکاری در تهیه اطلس میزان نیاز شغلی صنایع کوچک و شهرک های صنعتی و کسب و کارهای خرد محله ای، ایجاد هماهنگی بین دستگاهها و سازمان های خدمات رسان، به کارگیری تمامی ساختارهای محلی (خانه محلات) برای افزایش مشارکت عمومی، همکاری بمنظور ساماندهی گروههای محلی بمنظور ایجاد تعاونی های تخصصی، هماهنگی با شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهرهای کشور، به کارگیری سامانه توانمند سازی و تحول اجتماع محور محلات (توت) برای همکاری در ثبت نام و ساماندهی افراد جویای کار و مورد نیاز صنایع کوچک و شهرک های صنعتی، استفاده از ظرفیت دانشگاه ها، مراکز علمی و آموزشی، شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و فناور و همکاری در جهت تدوین استاندارد، آموزش مهارت، پژوهش، تولید استاندارد آموزشی و ارزشیابی افراد جویای کار اقدام نماید.

همکاری در تهیه اطلس میزان نیازهای شغلی صنایع کوچک و شهرک های صنعتی و کسب و کارهای خرد محله ای، تدوین استاندارد آموزش مهارت برای افراد جویای کار، اعطای مشوق ها، تسهیلات و حمایت ها از واحدهای صنایع کوچک و شهرک های صنعتی بمنظور توسعه اشتغالزایی و رفع موانع تولید و به کارگیری افراد جویای کار ساماندهی شده و توسعه کسب و کارهای خرد محله ای، فناور و دانش بنیان نیز از تعهدات معاونت هماهنگی و محیط کسب وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت در این تفاهم نامه است.

همین طور سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران تعهد نموده است در امتداد شناسایی و ساماندهی نیروی کار مورد نیاز و تهیه اطلس میزان نیاز شغلی صنایع کوچک و شهرک های صنعتی، تدوین استاندارد آموزش مهارت برای افراد جویای کار، اعطای مشوق ها و پشتیبانی از واحدهای صنایع کوچک و شهرک های صنعتی بمنظور توسعه اشتغالزایی و به کارگیری افراد جویای کار ساماندهی شده با اولویت ۲۰۲۰ محله کمتر برخوردار کشور، استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی بنگاه ها در توسعه کسب و کارهای محله ای و صدور مجوز و راه اندازی شهرک های صنعتی تخصصی با طرفین تفاهم نامه همکاری نماید.

ثبت نام متقاضیان جویای کار با اولویت ۲۰۲۰ محله کمتر برخوردار کشور بوسیله سامانه جست وجوی شغلی و همین طور ثبت نام نیروی کار مورد نیاز صنایع کوچک و شهرک های صنعتی، همکاری در جهت تدوین استاندارد آموزش مهارت، سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای و ارتقاء توانمندی های مهارتی و حرفه ای افراد جویای کار، همکاری در تهیه اطلس میزان نیازهای شغلی صنایع کوچک و شهرک های صنعتی و کسب و کارهای خرد محله ای، اعطای مشوق ها، تسهیلات و حمایت ها از واحدهای صنایع کوچک بمنظور توسعه اشتغالزایی و به کارگیری افراد جویای کار ساماندهی شده و توسعه کسب و کارهای خرد محله ای، فناور و دانش بنیان با اولویت مهارت آموختگان، ایجاد کسب و کارهای محله ای در قالب مشاغل خانگی، تعاونی های توسعه محله ای، اصناف و … با کمک مراکز مشاوره کارآفرینی، هدایت شغلی کارجویان معرفی شده بوسیله مراکز مشاوره شغلی و کاریابی ها و پیگیری و تامین منابع مورد نیاز برای انجام پژوهش های کاربردی، از تعهدات معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این تفاهم نامه است.

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور نیز در این تفاهم نامه همکاری متعهد شده است نسبت به آموزش مهارت، تولید استاندارد آموزشی و ارزشیابی افراد جویای کار، تدوین استاندارد آموزش مهارتی و حرفه ای افراد جویای کار برمبنای نتایج نیازسنجی شغلی انجام شده، همکاری در جهت تهیه اطلس میزان نیاز شغلی صنایع کوچک و شهرک های صنعتی و کسب و کارهای خرد محله ای، تحلیل داده های شرکت شهرک های صنعتی استانها (تقاضا) و ستاد توانمند سازی محلات کمتر برخوردار (عرضه) و طراحی و تدوین و همین طور اصلاح استانداردهای شغلی برمبنای آنها بمنظور برنامه ریزی های آموزشی اقدام نماید.

همزمان با امضای این تفاهم نامه، دبیرخانه ای در ستاد توانمند سازی و تحول اجتماع محور محلات کم برخوردار کشور تشکیل و کارگروهی متشکل از نمایندگان این ستاد، معاونت هماهنگی و محیط کسب وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برای راهبری تفاهم نامه و تهیه برنامه عملیاتی ایجاد می شود.
همکاری مشترک ستاد توانمند سازی و تحول اجتماع محور محلات کم برخوردار کشور، معاونت هماهنگی و محیط کسب وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در قالب این تفاهم نامه به مدت سه سال معتبر و در صورت توافق طرفین برای ادامه فعالیت، بازبینی، تصحیح و یا تغییرات در مفاد آن، قابل تمدید است.


منبع:

1401/05/23
15:01:14
5.0 / 5
187
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۱ بعلاوه ۴

كاروخدمت

خدمت در محل شما

karokhedmat.ir - تمام حقوق سایت كاروخدمت محفوظ است
بیمه اشتغال تولید