بیمه همگانی سلامت در گذر ۲۸ سالگی؛

خلاء پوشش بیمه برای فاقدین کد ملی

خلاء پوشش بیمه برای فاقدین کد ملی به گزارش کاروخدمت، ۲۸ سال از تصویب قانون بیمه همگانی خدمات درمانی در کشور می گذرد؛ هدف اصلی این قانون از ابتدا دسترسی مردم به مراقبت های سلامت بدون دشواری مالی بوده و بر فراگیری جمعیت هم تاکید دارد؛ موضوعی که با عنایت به قانون بودجه ۱۴۰۱ و تصمیم برای فراگیری گروههای صدمه پذیر، امروز در کشور ما شرایط نسبتا خوبی دارد؛ با این وجود «منابع مالی» مشکل مزمن بیمه های درمانی در تمام این سال هاست و در همین راستا هم سازمان بیمه سلامت با بیشتر از ۴۵ میلیون نفر بیمه شده، بر اهمیت تقویت منابع جهت عمق بخشی به خدمات بیمه ای تاکید دارد...


به گزارش کاروخدمت به نقل از ایسنا، قانون بیمه همگانی خدمات درمانی در ۳ آبان ۱۳۷۳ از جانب مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و بعد از آن، سازمان بیمه خدمات درمانی در سال ۱۳۷۴ در زیرمجموعه وزارت بهداشت تشکیل شد. این سازمان باید افرادی که پوشش بیمه ای نداشتند را زیر پوشش قرار می داد که در آن زمان، افراد فاقد پوشش بیمه ای در ۴ صندوق بیمه ای زیر پوشش قرار گرفتند. بر این اساس، افرادی که تابع خدمات کشوری بودند، زیر پوشش صندوق بیمه کارکنان دولت قرار گرفته و بازنشستگان آنها تحت صندوق بازنشستگی کشوری بیمه شدند. گروه دوم در ارتباط با روستاییان و عشایر بود که تا آن زمان به صورت پراکنده بیمه بودند. گروه سوم در ارتباط با افرادی بود که به صورت خویش فرما بیمه شده بودند. گروه چهارم هم در ارتباط با سایر اقشار بود که در چارچوب گروههای اجتماعی خاص مانند دانشجویان یا طلاب یا افراد زیر پوشش بنیاد شهید، بیمه شده بودند.
مهم ترین گروه زیر پوشش سازمان بیمه خدمات درمانی در آن زمان، کارکنان دولت بودند که تعداد آنها به حدود ۶ میلیون نفر می رسید. دانشجویان و طلاب و افراد زیر پوشش بنیاد شهید هم بیمه شده و بعد از چند سال، مددجویان بهزیستی هم به این جمع اضافه شدند. بیمه خویش فرما هم از همان ابتدا افتتاح شد و در این صندوق بیمه ای، افراد به صورت داوطلبانه خویش را زیر پوشش بیمه قرار می دادند و هر شخص که می خواست از خدمات تشخیصی و درمانی در چارچوب بیمه برخوردار شود، حق بیمه خویش را پرداخت کرده و زیر پوشش صندوق بیمه خویش فرما قرار می گرفت. این صندوق مقدمه راه اندازی صندوق بیمه سلامت ایرانی ها بود.
توسعه نظام بیمه سلامت کشور یکی از مهم ترین تاکیدات در سیاست های کلی سلامت و قانون برنامه پنجم توسعه بود که با تشکیل سازمان بیمه سلامت، یکی از بزرگ ترین اصلاحات نظام رفاه اجتماعی کشور بر عهده آن گذاشته شده و زمینه تحقق اهدافی چون عدالت محوری، ارتقاء سطح کیفیت در عرضه خدمات سلامت، کاهش پرداخت از جیب بیمه شدگان، رفع همپوشانی بیمه ای و بسط و گسترش برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در سرتاسر کشور فراهم گردید.
از این رو بر مبنای ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه، مقرر شد تمامی سازمان های بیمه گر پایه کشور در یک سازمان واحد ادغام شوند و بر این اساس سازمان بیمه سلامت شکل بگیرد و سازمان بیمه سلامت ایران بر مبنای ابلاغ اساسنامه در مرداد ماه سال ۹۱ تشکیل شد تا بدین سان خدمات پایه سلامت به صورت یکسان به تمامی مردم در چارچوب یک سازمان عرضه شود؛ در مجموع سازمان بیمه خدمات درمانی به سازمان بیمه سلامت تغییر نام داد و از آن زمان تا کنون همچنان ادغام سایر سازمان های بیمه گر در بیمه سلامت ابتر مانده است.
به این ترتیب مقرر شد تا همه جمعیت کشور از یک بیمه پایه ای درمان برخوردار شده و دیگر فردی فاقد پوشش بیمه درمان در کشور وجود نداشته باشد. بر همین مبنا از اول مهرماه ۱۳۹۱ سازمان بیمه سلامت ایران رسما فعالیت خویش را شروع کرد. فعالیتی که بعضی از مهم ترین مأموریت های آن شامل تجمیع منابع مالی سلامت، رفع هم پوشانی بیمه های درمانی، برقراری عدالت اجتماعی در قسمت سلامت، تأمین پوشش کامل بیمه سلامت، یکسان سازی سیاست ها و روش های اجرایی حوزه بیمه سلامت، تشکیل امور مراکز طرف قرارداد، تشکیل پرونده سلامت، فعال سازی نظام ارجاع و پزشک خانواده و کاهش سهم مردم از هزینه های درمان بود.
سازمان بیمه سلامت مأموریت یافت تا برای کاهش مخاطرات مالی با گسترش و توسعه بیمه همگانی پایه سلامت، امکان بهره مندی عادلانه از خدمات مطلوب و اثربخش و زمینه حفظ و ارتقا سلامت را برای تمام افراد جامعه زیر پوشش فراهم آورد. در این خصوص بیمه سلامت با ۶ صندوق بیمه درمان کارکنان دولت، بیمه درمان سایر اقشار، بیمه روستائیان، بیمه ایرانی ها و سلامت همگانی، بیماران خاص و اتباع خدمت عرضه می دهد.
۳ رکن اصلی برای توسعه بیمه همگانیدر همین راستا دکتر مهدی رضایی _ معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت در گفتگو با ایسنا، درباره آخرین اخبار پیرامون بیمه همگانی، اظهار داشت: هدف اصلی در این بحث دسترسی مردم به مراقبت های سلامت بدون دشواری مالی است. پوشش همگانی بیمه مشتمل بر سه رکن اصلی است که رکن اول آن فراگیری جمعیت زیر پوشش است که این امر در کشور ما شرایط نسبتا خوبی دارد. بخصوص این که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ تصمیمات خوبی برای فراگیری گروههای صدمه پذیر گرفته شد.
وی اضافه کرد: سه دهک نخست جامعه برای پوشش مجانی بیمه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شناسایی و برای پوشش بیمه مجانی به سازمان بیمه سلامت عرضه شدند و بر این اساس ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر فاقد پوشش بیمه که توانایی پرداخت حق بیمه نداشتند تحت بیمه قرار گرفتند. با این اقدام میتوان ادعا کرد که فراگیری چتر بیمه تا حد زیادی محقق شده است.
عدم فراگیری پوشش بیمه در فاقدین کدملیاو تصریح کرد: به دنبال این اتفاق تعداد افراد اندکی پس از اردیبهشت ماه سالجاری به سامانه های حضوری و غیرحضوری ما رجوع کردند و این نشان داده است که تا حد زیادی پوشش بیمه همگانی محقق شده است. این مورد رکن اول پوشش همگانی است که جمعیت خوبی زیر پوشش قرار گرفتند. افراد فاقد پوشش بیمه عموما در ارتباط با کسانی است که مشکلاتی دارند. بعنوان مثال کسانی که مشکلات هویتی دارند و عمدتا در استانهای مرزی ساکن هستند جزوی از این افراد هستند چونکه شرط پوشش همگانی داشتن کد ملی برای ایرانی ها است و طبیعتا کسانی که کد ملی نداشته باشند نمی توانند زیر پوشش قرار گیرند.
حدود یک میلیون نفر فاقد بیمه در کشور رضایی افزود: به جز این تعداد افراد فکر نمی نماییم افراد زیادی باشند که بیمه نشده باشند. اخبار رسمی از تعداد افراد فاقد بیمه درمانی نداریم اما اعدادی که از جانب برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح می شود حدودا یک میلیون نفر ایرانی را فاقد شناسنامه و کد ملی معرفی می کنند که طبیعتا بیمه هم ندارند؛ البته این آمار غیر رسمی است و سازمان بیمه سلامت عدد دقیقی را به دست نیاورده است.
او تصریح کرد: در سمت دیگر برخی از افراد از دهک های درآمدی بالا هم وجود دارند که بنابر هر دلیلی تمایلی به بیمه شدن ندارند، چونکه شاید چون نیاز مالی ندارند.
افزایش اعتبارات لازمه عمق بخشی به خدمات بیمه ایوی با تکیه بر ضرورت عمق بخشی به پوشش بیمه ای بسته های خدمتی به عنوان رکن دوم پوشش همگانی در کنار فراگیر شدن تعداد افراد زیر پوشش بیمه، اظهار نمود: ما نیاز داریم که سازمان های بیمه گر قوی داشته باشیم و این نیازمند منابع است. در واقع هرچه منابع بیمه ای تقویت شود ما شاهد خدمات عمیق تر بیمه ها هستیم که این امر هم منجر به افزایش رضایت افراد از بیمه می شود. با عنایت به این که تأمین منابع بیمه در کشور ما تابعی از حقوق دریافتی مردم است مبنای حق بیمه در کشور ما هفت درصد از حقوق دریافتی است که شاید این درصد نتواند همه هزینه های سلامت را پوشش دهد؛ ازاین رو اگر بخواهیم پوشش بیمه کاملی داشته باشیم که همه یا بخش زیادی از هزینه ها پوشش داده شود، لازم است که یا حقوق افراد ترمیم شود تا تمام هزینه های آنها را پوشش دهد که درصد بیمه هم قابل توجه گردد و یا این که دولت به شکل مستقل نگاه ویژه ای به بخش سلامت و بیمه ها داشته باشد.
رضایی افزود: امیدواریم همانطور که امسال به شکل انتخابی توجه ویژه ای به حوزه بیماران خاص و صعب العلاج شده است و بودجه اختصاصی بالغ بر ۵۰۰۰ میلیارد تومان در یک صندوق مجزا برای این بیماران در نظر گرفته شده است و یا خدمات درمان ناباروری تحت توجه خاص قرار گرفته است، برای سایر موارد سلامت هم به شکل ویژه تصمیم گیری شده یا در واقع این توجه به کل حوزه ها تعمیم پیدا کند تا عمق خدمات دهی بیمه افزایش یابد.
وی اضافه کرد: امسال تابحال منابع در نظر گرفته شده برای ما با حمایت سازمان برنامه و بودجه به خوبی تخصیص یافته است و خلف وعده ای رخ نداده است. امیدواریم این روند همچنان ادامه دار باشد و ما سال آینده هم شاهد استمرار و تقویت منابع باشیم. برای افزایش پوشش بیمه ای ۶۰۰۰ میلیارد تومان منابع در نظر گرفته شده بود که تابحال به تناسب ماه های گذشته از سال تخصیص خوبی صورت گرفته است.
بیمه مجانی ۸۵۰ هزار نفر از جمعیت حاشیه شهرهااو ضمن اشاره به طرح بیمه فعال ساکنین حاشیه شهرها، خاطرنشان کرد: در این طرح با همکاری وزارت کشور، افرادی که در حاشیه شهرها در معرض خطر بودند را زیر پوشش بیمه بردیم. این افراد معمولاً گرفتار صدمه های اجتماعی بودند که علیرغم فراخوان های مختلف برای پوشش بیمه ای خود اقدام نکرده و از حداقل خدمات سلامت برخوردار نبودند که به دنبال این طرح بالغ بر ۸۵۰ هزار نفر از این جمعیت را به صورت مجانی زیر پوشش بیمه قرار دادیم.
معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت در پایان، تصریح کرد: بر مبنای مصوبه هیات دولت و بعد از ارزیابی وسع، سه دهک درآمدی نخست، مجانی بیمه می شوند. دهک چهارم با ۹۰ درصد تخفیف، دهک پنجم و ششم با تخفیف ۷۵ درصد و دهک هفتم و هشتم با ۵۰ درصد تخفیف حق بیمه را می پردازند. دهک نهم و دهم هم ملزم به پرداخت کل حق بیمه خود هستند که ماهانه ۹۲ هزار تومان ارزیابی شده است. از طرفی کسانی که در مرحله انتظار نتیجه آزمون ارزیابی وسع هستند حداکثر به مدت سه ماه زیر پوشش بیمه مجانی قرار می گیرند تا نتیجه آزمون ارزیابی وسع آنها احراز شود. بر این اساس اگر کسی هم فاقد پوشش بیمه باشد و به بیمارستان رجوع کند، تا حداقل سه ماه که نتیجه ارزیابی وسعش برسد به شکل مجانی بیمه خواهد بود.1401/08/04
09:57:57
5.0 / 5
277
تگهای خبر: آزمون , آمار , بازنشستگی , بیمه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۹ بعلاوه ۵

كاروخدمت

خدمت در محل شما

karokhedmat.ir - تمام حقوق سایت كاروخدمت محفوظ است
بیمه اشتغال تولید