مركز پژوهش های مجلس گزارش داد؛

توقف۳شاخص مثبت بازاركار در بهار، روندمعكوس رشد اشتغال زنان و مردان

توقف۳شاخص مثبت بازاركار در بهار، روندمعكوس رشد اشتغال زنان و مردان كاروخدمت: افزایش نرخ مشاركت، كاهش جمعیت غیرفعال و افزایش جمعیت شاغل كه خصوصیت های خاص بازار كار در سالهای ۹۳تا ۹۶بوده اند به تدریج در حال توقف است به طوریكه در فصل بهار این خصوصیت ها كمرنگ شده است.


به گزارش كاروخدمت به نقل از مهر، مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی شاخص های مهم بازار كار طی سال های ۹۳ تا ۹۶ در سه بخش «جمعیت فعال و غیرفعال»، «اشتغال» و «بیكاری» پرداخت.
نتایج مطالعات این مركز نشان می دهد، به تدریج تحولات خاص بازار كار در سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ كه افزایش نرخ مشاركت، كاهش جمعیت غیرفعال و افزایش جمعیت شاغل خصوصیت های خاص این دوره بودند، در حال توقف است، به صورتی كه مشاهده می گردد در فصل اول سال ۱۳۹۷ این تحولات در حال كمرنگ شدن هستند و از میزان آنها كاسته شده است. جمعیت فعال: آمار و ارقام نشان داده است كه سیل ورود نیروی كار به بازار كار كه از فصل سوم سال ۱۳۹۳ شروع شده بود در فصل بهار ۱۳۹۷ هم با شدت كمتر تداوم یافته است و جمعیت فعال نسبت به فصل مشابه سال قبل ۷۱۱ هزار نفر افزایش داشته است. طی سه سال منتهی به بهار ۱۳۹۶، به صورت متوسط هر سال یك میلیون نفر به جمعیت فعال اضافه شده است كه حدودا نیمی از آن مردان و نیم دیگر زنان بوده اند اما در بهار ۱۳۹۷ نسبت به بهار ۱۳۹۶، ۷۱۱ هزار نفر به جمعیت فعال اضافه شده است كه در این بین ۵۱۰ هزار نفر آن مردان و ۱۹۰ هزار نفر آن زنان بوده اند.
نمودار زیر نشان داده است روند نزولی افزایش جمعیت فعال در سه سال اخیر ناشی از كاهش ورود زنان به بازار كار بوده است كه لازم است علل آن بیشتر مورد بررسی قرار گیرد. در واقع افزایش جمعیت فعال زنان از ۶۸۳ هزار نفر در بهار ۱۳۹۵ نسبت به بهار ۱۳۹۴ به حدود ۱۹۰ هزار نفر در بهار ۱۳۹۷ نسبت به بهار ۱۳۹۶ رسیده است، این در شرایطی است كه طبق آمار مركز آمار ایران جمعیت زنان در سن كار افزایش داشته است.

نرخ مشاركت: همچنین نرخ مشاركت در بهار ۱۳۹۷، ۴۱.۱ درصد بوده است كه نسبت به بهار ۱۳۹۶ (۴۰.۶) ۵/. درصد افزایش داشته است و نرخ مشاركت مردان و زنان به ترتیب طی این دوره ۸/. و ۴/. درصد افزایش داشته و به ترتیب به ۶۵.۳ و ۱۶.۸درصد رسیده است. بررسی این ارقام نشان داده است با وجود افزایش نرخ مشاركت نیروی كار، این نرخ به خصوص در زنان همچنان پائین تر از میانگین های جهانی است.
جمعیت غیرفعال: جمعیت غیرفعال افرادی از جامعه را شامل می شوند كه به دلایلی در گروه افراد شاغل یا بیكار قرار ندارند؛ به عبارتی این افراد شاغل نیستند و در گروه افراد جویای كار هم قرار ندارد. بررسی های مركز پژوهش های مجلس در این خصوص نشان می دهد، طی سه سال منتهی به بهار ۱۳۹۷، جمعیت غیرفعال به صورت متوسط ۳۴۰ هزار نفر كاهش داشته است كه از این رقم سهم مردان ۱۲۰ هزار نفر و سهم زنان ۲۵۰ هزار نفر بوده است.
اما جمعیت غیرفعال در بهار ۱۳۹۷ نسبت به بهار ۱۳۹۶، ۱۶۰ هزار نفر اضافه شده است. ۲۹۹ هزار نفر به جمعیت غیرفعال زنان اضافه شده است و جمعیت غیرفعال مردان نزدیك به ۱۳۰ هزار نفر كاهش داشته است. به عبارت دیگر، بیشتر زنان در سن كار به جمعیت غیرفعال اضافه شده اند و به تدریج تحولات خاص بازار كار در سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ كه افزایش نرخ مشاركت، كاهش جمعیت غیرفعال و افزایش جمعیت شاغل خصوصیت های خاص این دوره بودند، در حال توقف است، به صورتی كه مشاهده می گردد در فصل اول سال ۱۳۹۷ این تحولات در حال كمرنگ شدن هستند و از میزان آنها كاسته شده است.
روند معكوس افزایش اشتغال زنان و مردان
تغییر در جمعیت شاغلان: آمار و اطلاعات نشان داده است كه طی سه گذشته (از بهار ۱۳۹۳ تا بهار ۱۳۹۶، به صورت متوسط سالیانه ۷۳۰ هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شده است كه ۳۷۰ هزار نفر آن مرد و ۳۶۰ هزار نفر آن زن بوده اند. اما در بهار ۱۳۹۷ نسبت به بهار ۱۳۹۶، بیش از ۷۵۰ هزار نفر به جمعیت شاغلان اضافه شده است كه در این میان ۵۱۰ هزار نفر آن مردان و ۲۴۰ هزار نفر آن زنان بوده اند.
نمودار زیر نشان داده است باوجود ثبات نسبی افزایش اشتغال در سه سال اخیر، با این وجود روند افزایش تعداد شاغلان مرد و زن معكوس بوده است. به عبارت دیگر اشتغال زنان در سه سال منتهی به بهار ۱۳۹۷ نسبت به فصل مشابه سال قبل روندی كاهشی و اشتغال مردان روندی افزایشی داشته است.

تركیب بخشی اشتغال: از رقم نزدیك به هفتصد و پنجاه هزار نفر اشتغالزایی اتفاق افتاده در بهار ۱۳۹۷ نسبت به بهار ۱۳۹۶، حدود ۱۳۰ هزار نفر در بخش كشاورزی، ۱۷۰ هزار نفر در بخش صنعت و ۴۵۰ هزار نفر در بخش خدمات مشغول بكار شده اند.
كاهش ۴۸ هزار نفری جمعیت بیكار زنان؛ رشد ۳ هزار نفری جمعیت مردان بیكار
تغییر در جمعیت بیكار: آمار و اطلاعات نشان داده است كه طی سه گذشته (از بهار ۱۳۹۳ تا بهار ۱۳۹۶) به صورت متوسط سالیانه ۲۷۰ هزار نفر به جمعیت بیكار اضافه شده است كه در این میان ۲۶۰ هزار نفر آن مرد و ۱۰۰ هزار نفر آن زنان بوده اند. اما در بهار ۱۳۹۷ نسبت به بهار ۱۳۹۶، جمعیت بیكار ۴۰ هزار نفر كاهش داشته است كه علت عمده آن مربوط به كاهش جمعیت بیكار زنان به حدود ۴۸ هزار نفر بوده است اما جمعیت بیكار مردان حدود سه هزار نفر افزایش را نشان داده است.
همچنین جمعیت بیكار شهری نزدیك به ۶۰ هزار نفر كاهش و جمعیت بیكار روستایی ۱۸ هزار نفر افزایش داشته است. همینطور جمعیت بیكار جوان ۱۵-۲۴ ساله، ۳۴۳۶۷ نفر كاهش داشته و بیكاری فارغ التحصیلان عالی نیز، ۴۸۷۷۰ نفر كاهش داشته است. البته اینها پدیده های مهمی است، اما با عنایت به كوچك بودن ابعاد آن چندان توسط جامعه قابل لمس نیست.

نرخ بیكاری: به صورت متوسط طی فصول بهار سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶، نرخ بیكاری ۱۱.۹ درصد بوده است كه در بهار ۱۳۹۷ به ۱۲.۱ درصد رسیده است. به عبارت دیگر نرخ بیكاری در این فصل (حتی در زنان و مردان نیز) بالاتر از رقم متوسط آن طی سه سال قبل بوده است.
نرخ بیكاری در بهار ۱۳۹۷ نسبت به فصل مشابه در سال قبل ۵/. درصد كاهش داشته است. همینطور نرخ بیكاری در مردان و زنان در بهار ۱۳۹۷ نسبت به بهار ۱۳۹۶، به ترتیب ۰/۵ و ۳/. درصد كاهش را نشان داده است و در میان جوانان ۱۵-۲۴ ساله و فارغ التحصیلان عالی هم به علت كاهش تعداد بیكاران و افزایش جمعیت فعال نرخ بیكاری كاهش نشان داده است. نرخ بیكاری شهری در بهار ۱۳۹۷ نسبت به بهار ۱۳۹۶، ۸/. درصد كاهش داشته است اما نرخ بیكاری روستایی ۱/. درصد افزایش را نشان داده است.
وضعیت استانها: بررسی نرخ بیكاری در استانهای مختلف كشور نشان داده است كه در بهار ۱۳۹۷ نسبت به بهار ۱۳۹۶، استانهای سیستان و بلوچستان، لرستان، آذربایجان غربی، چهارمحال بختیاری، هرمزگان، یزد و تهران در نرخ بیكاری افزایش محسوسی داشته اند و استانهای اردبیل، گلستان، خراسان جنوبی، البرز و اصفهان بیش ترین كاهش را در نرخ بیكاری داشته اند. همینطور استان های گیلان (۴۶.۸درصد)، خراسان شمالی (۴۶درصد) و اردبیل (۴۵.۷درصد) بیشترین نرخ مشاركت را در میان استانهای كشور دارند.

1397/07/05
21:19:44
5.0 / 5
2281
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۱ بعلاوه ۲

كاروخدمت

خدمت در محل شما

karokhedmat.ir - تمام حقوق سایت كاروخدمت محفوظ است
بیمه اشتغال تولید