احیای كارآفرینی در كشور

احیای كارآفرینی در كشور به گزارش كاروخدمت این هفته تعارض منافع در كشور نمود آشكاری داشته است و ما شاهد بدترین برخوردها با قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی بوده ایم. این در حالی است كه از یك‌طرف همه شعار دستیابیبه اهداف سند چشم انداز و رشد هشت درصدی اقتصاد می دهیم.


وبلاگ سید حمید حسینی-این هفته تعارض منافع در كشور نمود آشكاری داشت و ما شاهد بدترین برخوردها با قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی بودیم. این در حالی است كه از یك‌طرف همه شعار دستیابیبه اهداف سند چشم انداز و رشد هشت درصدیاقتصاد می‌دهیم اما وقتیدر این راستا مجبور می‌شویم برایجذب سرمایه و دانش فنیبا غول نفتیتوتال قرارداد امضا كنیم منافع بعضی‌ها به خطر می‌افتد و دلال‌هایسیاسیفعال می‌شوند. از طرف دیگر به دیوان عدالت برایتوقف قرارداد شكایت می‌كنند و ازسوی دیگر برایاولین بار در سال هایاخیر طرح سه فوریتیبرایاجرایینشدن قرارداد ارایه می‌دهند.
 
 
حداقل استاد دانشگاه امام صادق این صداقت را داشت كه صراحتا با حضور و شراكت شركت‌های خارجی مخالفت كند و این نوع قراردادها را مخالف اهداف انقلاب بداند، ولیدلواپسان مدعیهستند كه موافق جذب سرمایه خارجیهستند ولیهرشركت غربیكه پابیش را در ایران بگذارد علیه آن موضع می‌گیرند. البته اگر شركت روسییا چینیباشد و ضریب بازیافتش هم ۵ درصد باشد ایراد ندارد!
تعارض منافع را در رابطه با حریم خصوصیبودن یا نبودن خودرو شخصی، ممنوع یا آزاد بودن تبلیغات كالاهای تولیدی داخل در ماهواره‌ها نیز شاهد بودیم. این قبیل برخوردها امكان جراحی ساختار اقتصاد كشور و تخریب ،اخلاق را از اقتصاد كشور گرفته است. بنابراین كارآفرینی در كشور احیاء نمی‌شود و بهره‌وری نیروی انسانی و سرمایه در نازل‌ترین سطح خود قرار دارد.
 
 
موضع‌گیری‌های جدید و عجیب درباره حجاب
سخنان آقای علم الهدی درباره اجبار پذیر نبودن حجاب و فرمانده نیرویانتظامیدر مورد بیعلاقگینیرویانتظامیبه ورود در مسئله حجاب از اتفاقات عجیب این روزهاست، زیرا بطور معمول داغ تابستان سخت‌گیری‌ها در مسئله حجاب شدت میگرفت. در همین گیرودار مطلبیاز روزنامه اطلاعات منتشر شد كه در آن امام روح الله نظر آیت الله طالقانیدرباره اجبارینبودن حجاب را تایید كرده بود.
 
در این روزها فقط شنبه و پنج شنب‌ها در دفتر كارم در مرات حضور پیدا میكنم و بقیه روزها درگیر اتاق مشترك عراق، اتاق ایران و اتحادیه هستم. 
 
شنبه یك نشست با آقایان «آقاخانلو» و «كاظمی» از بنیان گزاران میتاپس( دورهمیمدیران) بودم و درباره ضرورت ثبت میتاپس در چهارچوب یك انجمن علمییا كانون كارفرماییتبادل نظر كردیم و قرار شد از ظرفیت مدیران عضو میتاپس برایحمایت از كودكان كار عضو خیریه قلب سفید استفاده شود.
 
یكشنبه صبح زود،‌ صبحانه را در ستاد مركزیآقایروحانیدر جلسه با نمایندگان ستاد اقشار خوردم. آقایسینكیقائم مقام این ستاد، كه پس از انتخابات، جلسه‌ایبرگزار نكرده بود، مورد انتقاد روسایستاد‌هایمختلف قرار گرفت. آن‌ها گلایه‌مند بودند، همانطور كه ستاد‌ها در دوره انتخابات نقش داشتند، باید در انتخاب كابینه و برنامه‌هایدولت آینده نیز دیدگاه و مطالبات آن‌‌ها مورد توجه قرار گیرد. بنابراین در پایان جلسه تصویب شد كه در هفته آینده، روسایستاد‌ها، جلسه‌ایرا با حضور آقایمحمد «شریعتمداری» و« سینكی» برگزار كنند. همچنین اعضا دیدگاه‌ها و نظرات خود را در ‌مورد نحوه حفظ ارتباطات و ظرفیت‌هایستاد‌ها بیان كردند. پس از آن عازم اتاق مشترك ایران و عراق شدم و با چندین نفر جلسه و قرار ملاقات داشتم. این روزها، اعزام هیئت تجاریبه كربلا و نجف به شدت دیبرخانه را درگیر كرده است. همچنین از سلسله نشست‌های«تحولات عراق» كه سه‌شنبه 27 تیرماه برگزار خواهد شد و كار دعوت از اعضا، تشكل‌ها و ارگان‌ها صورت گرفته، در نظر داریم به پاس خدمات ارزنده آقایان «دانایی‌فر» و «رضازاده»، سفیر و رایزن ایران در عراق از آنان تجلیل و قدردانیكنیم.
 
ماجرای عدم حضور من در مناظره شبكه افق
دوشنبه، بسیاریاز كارشناسان نفتیو اعضایستاد از گفتگو ‌و مناظره انجام شده شب گذشته در برنامه تلویزیونیافق ابراز ناراحتیكردند. آنها از علت عدم حضور من در این برنامه سوال داشتند و من دلیل عدم حضورم در این برنامه را به سایت‌هایخبریاطلاع و گلایه‌مند شدم. آقای«یامین‌پور» مجریبرنامه تماس گرفت و بیان كرد كه چون آقای«رستم قاسمی» حاضر به گفتگویتلفنینشده است بنابراین از حضور من نیز صرف نظر كرده است. ابراز امیدواریكرد كه بتواند با حضور آقایرستم قاسمیاین نشست را برگزار كنیم.
 
سه‌شنبه ساعت ده صبح، به نشست هیئت مدیره جدید اتحادیه صادركنندگان نفت، گاز و پتروشیمیدعوت بودم. نخستین برنامه این نشست، قدردانیو تجلیل از هیئت مدیره سابق اتحادیه بود. لوح تقدیر و هدایاییرا برایاعضایهیئت مدیره سابق، خصوصا من و آقایدكتر «گلچین» تدارك دیده بودند و پس از تقدیم این هدایا، هركسیدقایقیرا به سخنرانیدرباره تجربه‌هایقبلیخود از اتحادیه و اولویت‌هایفعلیآن اختصاص داد. سپس هیات مدیره مسئولیت سخنگوییاتحادیه را به من واگذار كرد و مقرر شد در جلسه‌ایكه بعدازظهر در مجلس در رابطه با اتحادیه تشكیل میشود، با اعضا جدید هیئت مدیره شركت كنم. در اساس نامه اتحادیه آمده است كه هر عضویبیش از دو دوره نتواند عضو هیئت مدیره باشد و این عاملیبرایچرخش مسئولیت در بین اعضا است. بنابراین، در این دوره، من و آقایدكتر «گلچین» نمی‌توانستیم كاندیدا شویم.
 
نمایشگاه بخش خصوصی در دل مجلس
از اتحادیه به دفتر بازگشتم و پیگیر كارهای دفتر عمان و بازكردن حساب بودم. سپس عازم مجلس شورای اسلامی شدم و به اتفاق اعضای هیات مدیره و دبیركل به آقای «امیری» كه به نمایندگی از كمیسیون پیگیر مسائل و مشكلات بخش خصوصی است بحث و گفت‌وگو كردیم. پیشنهاداتی به ایشان ارائه كردیم و در نهایت مقرر شد كه اتحادیه به زودی در كریدور اصلی مجلس نمایشگاهی از محصولات، فعالیت‌ها و نشریات خود برای آشنایی نمایندگان مجلس برپا كند، تا مجلس باظرفیت‌های بخش خصوصی و مشكلاتی كه اعضا اتحادیه در رابطه با تامین خوراك، قیمت‌گذاری خوراك ، بازارهای صادراتی، قاچاق و مالیات بر ارزش افزوده دارند آشنا و نسبت به حل و فصل آن اقدام كنند.
 
پایان جلسه ما با آقای دكتر «امیری» مصادف شد با پایان جلسه كمیسیون انرژی مجلس با آقای زنگنه. بنابراین به دیدن آقایان «حسن وند» و «قره‌خانی» رفتم و گزارش جلسه با آقای «امیری» را به ایشان ارائه كردم. همچنین از آقای «حسن وند» دعوت كردم تا در نشست صبحانه اتحادیه حضور یابند كه ایشان نیز قبول كرد.
 
سپس عازم دفتر شدم و از آنجایی كه قرار بود شب در رادیو گفتگو درباره تحولات عراق و تاثیر آزادی موصل بر روابط اقتصادی دو كشور صحبت كنم، شروع به جمع آوری اطلاعات كردم. آقای «رضازاده» رایزن سابق ایران در بغداد هم به عنوان مهمان تلفنی ما را همراهی كرد.سپس به مجموعه انقلاب رفتم و پس از پیاده روی، فوتسال بسیار عالی بازی كردم.
 
چهارشنبه صبح ابتدا سخنان موافقان و مخالفان قرارداد توتال در مجلس را گوش دادم و پس از آن به اتاق ایران و عراق رفتم. كنسول‌هایمحترم ایران در كربلا و نجف مهمان اتاق بودند و در نشست با آن‌ها، در رابطه با برنامه و محورهایهمایش كربلا و نجف به توافق رسیدیم و مقرر شد كه هركس وظایف خود را انجام دهد.
 
سپس، میزبان آقای«حلمی» و همكارانش در تلویزیون «هدهد» عراق بودم. ایشان از نیروهایخوب عراقیاست كه با آداب و رسوم، فرهنگ و فضایتجاریعراق آشناییكامل دارد. در طیگفتگوییكه در رابطه با تبلیغات در عراق و زمینه‌هایهمكاریقبلیداشتیم، ایشان ارایه تحلیل از اوضاع سیاسیواقتصادیعراق را برعهده گرفت و مصویب شدكه ایشان در رابطه با بازایابیو مطالعه بازار عراق به ما كمك كند. ویآمادگیخود را برایمطالعه كنسرسیوم تبلیغاتیبا حضور همه شبكه هایتلویزیونیاعلام و نهایتا مقرر شد جمع‌آوریاطلاعات مربوط به اقتصاد ایران، بر عهده ما باشد و با توجه به دسترسیكه آن‌ها، به عراق دارند كتاب ایران را به زبان عربیدر عراق منتشر كنند. این كار سبب می‌شود، همانطور كه ما در مورد اوضاع عراق شناخت پیدا می‌كنیم، فعالان اقتصادیعراق هم اطلاعاتیكامل‌تر و جامع‌تر از اقتصاد ایران و ظرفیت‌هایآن پیدا كنند.
 
جلسه تا ساعت چهار به طول انجامید. پس از نهار، آقاینعمتیاز فعالان ستاد گردشگریآقایروحانیو رایزن بازرگانیایشان در پاكستان، به اتاق مشترك آمدند و گفتگوییدر‌مورد بازار پاكستان و ظرفیت‌هایآن بازار و تجربیاتیكه درباره آن داشتیم، صورت دادیم. اطلاعاتیدرباره پیگیری‌هایآنان از قراداد «اف.ای.تی» یا قرارداد كاهش گمركیدر آن كشور به‌دست آوردم. ایشان اطلاع داد، تعرفه شیرین و شكلات برایتولیدكنندگان ایرانیبه یك‌سوم كاهش پیدا كرده‌است. هرچند این خبر می‌تواند برایبقیه اقوام نیز موثر باشد، اما متاسفانه با ادغام وزارت بازرگانیبا وزارت صنعت و معدن دیپلماسیكشور به شدت به حاشیه رفته و وزارتخانه توان و زمان كافیجهت گسترش روابط كشور و امضا قرارداد دو جانبه و مذاكره در رابطه با تعرفه ها را ندارد. امیدوارم با تفكیك این دو وزارخانه شاهد ارتقا و رونق یافتن دیپلماسیكشور باشیم.
 
از صبح درگیر جلسات متعدد بودم و فرصت چك كردن فضای مجازی را نداشتم. بعدازظهر متوجه دریافت پیام‌های متعددی شدم كه همگی خواستار موضع‌گیری و پاسخ من به آقای مهندس خادمی شده بودند. او به حضور من در جلسه كمیسیون انرژی مجلس اعتراض كرده بود و به آقای زنگنه گفته بود كه چگونه شما را باور كنیم وقتی كه افراد غیرمسئول و فعال تجاریبه همراه شما در مجلس حضور میابند و از آن دفاع می‌كنند. با این كه خسته بودم اما جوابیه‌ای تهیه و در آن اظهارات ایشان را به علت «تنگی قافیه» دانستم. تاكید كردم از آنجا كه ایشان نتوانسته دلایل قانع كننده‌ای را برای رد قرارداد توتال ارائه كند به صحرای كربلا زده و به حضور من در مجلس كه هیچ ارتباطی با قراردادهای توتال نداشته متوسل شده است.
 
امروز مقدمات اعزام هیاتی را برای مذاكره در راستای راه‌اندازی فروشگاه زنجیره‌ای در بصره هماهنگ كردم كه در هفته آینده ازین شهر بازدید و در مورد محل فروشگاه مذاكره می‌كنند.
 
پنج شنبه صبح با یكی از دوستانم در عمان درباره چگونگی فعال‌تر شدن و یا تعطیل شدن دفتر در عمان بحث و گفتگو كردم و در حضور ایشان با شركایعمانیتماس برقرار كردم، متاسفانه كم كاریو بد قولیعمانی‌ها مانع توسعه روابط است.
 
هفته پرحاشیه و پركاری بود و در پایان آن نیز میزبان هیاتی از وزارت صنایع عراق به ایران هستیم. اگرچه وزارت صنایع اطلاعات دقیقی از این هیات در اختیار ما قرار نداده است اما تلاش می‌كنیم حداكثر بهره‌برداری از این هیات برایتوسعه روابط اقتصادی و صنعتی با این كشور داشته باشیم.
 
 
1396/04/27
23:41:55
5.0 / 5
2661
تگهای خبر: كارآفرینی , اشتغال
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۵ بعلاوه ۳

كاروخدمت

خدمت در محل شما

karokhedmat.ir - تمام حقوق سایت كاروخدمت محفوظ است
بیمه اشتغال تولید