افزایش سوء تغذیه دانش آموزان کم برخوردار مدارس شبانه روزی درپی تعطیلی مدارس

افزایش سوء تغذیه دانش آموزان کم برخوردار مدارس شبانه روزی درپی تعطیلی مدارس معاون وزیر و رییس سازمان آموزش وپرورش استثنایی ضمن تشریح دلیلهای بازگشایی تدریجی مدارس و استلزامات این بازگشایی اظهار داشت: افت کیفیت آموزش، گسترش و تعمیق بی عدالتی و کاهش سلامت در تمامی ابعاد از لطمه های عدم بازگشایی مدارس است.


به گزارش کاروخدمت به نقل از ایسنا، دکتر سید جواد حسینی در این جلسه که با حضور اعضای شورای راهبری و حضور ویدئوکنفرانسی رؤسای ادارات استثنایی استانها انجام شد با اعلان اینکه آموزش وپرورش کارنامه موفقی در وضعیت کرونا داشت، اظهار نمود: واکنش نظام تعلیم وتربیت و معلمان به شرایط کرونا بسیار سریع و خلاقانه بود و معلمان با جهاد آموزشی در این شرایط آموزش ها را ادامه دادند.
وی با اعلان اینکه پروژه مهر آوردگاهی است که عیار مدیریتی در آن سنجیده می شود، اظهار داشت: مهر پیشرو بسیار پیچیده است و یکی از پیچیدگی های آن حرکت تدریجی به سمت آموزش های حضوری است.
وی ادامه داد: ۱۸ ماه شرایط کرونائی سبب کوچ آموزش ها به سمت آموزش های مجازی شد و در سال جدید ضمن تداوم آموزش های مجازی، بازگشت به فضای مدرسه هم بصورت تدریجی صورت خواهد گرفت.
وی اشاره کرد: استراتژی اصلی آموزش وپرورش در مهرماه، بازگشایی مدارس به شکل تدریجی اقتضایی و ترکیبی است.
حسینی با تشریح چرایی انتخاب استراتژی بازگشایی حضوری و تدریجی مدارس اظهار داشت: پژوهش های گوناگون نشان میدهد نظام های تعلیم وتربیت دنیا در آموزش های مجازی با افت زیادی در یاددهی و یادگیری مواجه گشتند.
وی با اشاره به مطالعات مرکز بررسی های راهبردی ریاست جمهوری در کشورمان اظهار داشت: مطالعات این مرکز نشان میدهد در روزهای کرونا و آموزش های مجازی تنها ۳۵ درصد دانش آموزان حضور کافی و آنلاین در فضای مجازی داشته اند.
وی ادامه داد: بر طبق این مطالعات ۳۳ درصد دانش آموزان فقط حضور کمی بجای حضور کیفی در آموزش های مجازی داشته اند و حضور مؤثری برای یادگیری تعمیق یافته نداشته اند و ۳۳ درصد دانش آموزان نیز کمتر از ۵ ساعت در هفته از شاد بهره برده اند.
وی ادامه داد: در مجموع این مطالعه نشان میدهد تنها ۲۴ درصد از دانش آموزان معتقدند آموزش های مجازی کیفیتی مانند آموزش های حضوری داشته است، ۴۲ درصد دانش آموزان آموزش ها را در حد قابل قبول ارزیابی کرده اند و ۳۳ درصد دانش آموزان آموزش های مجازی را ضعیف ارزیابی کرده اند.
وی اشاره کرد: برمبنای نتایج این مطالعه از هر ۴ دانش آموز ۳ دانش آموز معتقدند آموزش های مجازی نتوانسته است کیفیت آموزش های حضوری را داشته باشد.
معاون وزیر با اعلان اینکه مطالعات یونسکو و سازمان ملل نشان میدهد تحصیل ۹۴ درصد از یادگیرندگان در نبود مدرسه با اختلال روبه رو شده است اظهار نمود: بر طبق این مطالعات ۹۹ درصد دانش آموزان در کشورهای با درآمد متوسط و کم تحت تأثیر وضعیت منفی کرونا قرار گرفته اند.
وی ادامه داد: در مهر سال قبل ۱۱۰ کشور مدارس را تعطیل کردند که ۵۵۰ میلیون یادگیرنده تحت تأثیر این تعطیلی قرار گرفتند.
وی با اشاره به نظرسنجی یونسکو تحت عنوان «کودکان را نجات دهیم» اظهار داشت: بر طبق این نظرسنجی که در میان دانش آموزان ۱۱ تا ۱۷ ساله ۶۴ کشور دنیا انجام شده است، از هر ۱۰ نفر دانش آموز ۸ نفر احساس کرده اند چیز کمی آموخته اند یا نیاموخته اند و ۸۰ درصد احساس کرده اند برای یادگیری بامانع جدی مواجه بوده اند.
وی اشاره کرد: نتایج تمام تحقیقات نشان می دهد نظام یاددهی و یادگیری که اساس توسعه هر جامعه است با لطمه و لطمه جدی روبه رو شده است.
حسینی با تاکید بر این که تعطیلی مدارس سبب گسترش و تعمیق بی عدالتی شده است اظهار داشت: تعطیلی مدارس بیشترین لطمه را به قشر لطمه پذیر زده است برای اینکه آموزش های دیجیتال و فناورانه بیشترین لطمه را به قشر کم برخوردار زده است.
وی ادامه داد: به طور معمول در خانواده های کم برخوردار، خانواده به علت کمبود سرمایه فرهنگی کمتر پشتیبان دانش آموز است.
وی با اعلان اینکه مدرسه محیطی حفاظتی است و فقدان دسترسی به مدرسه برای قشر لطمه پذیر لطمه ها را رشد می دهد اظهار داشت: سواد بهداشتی در خانواده های کم برخوردار کم است و مدرسه می تواند جبران کننده این سواد کم بهداشتی باشد.
وی اظهار داشت: خیلی از دانش آموزان کم برخوردار در مدارس شبانه روزی تحصیل می کنند و تعطیلی این مدارس سبب عدم برخورداری دانش آموزان از مواد مغذی و افزایش سو تغذیه در میان دانش آموزان کم برخوردار شده است.
معاون وزیر با اشاره به لطمه های فضای مجازی و در خانه ماندن دانش آموزان بر سلامت های روانی آنان اظهار داشت: افزایش رفتاری های پرخاشگرانه، تغییر در اشتها، اختلال در خواب برهم ریختگی در نظم خانواده، افزایش تعارضات خانوادگی، پرخوری، کم تحرکی، قلدری، کاهش آستانه تحمل و عدم آموزش آداب معاشرت همچون لطمه های در خانه ماندن دانش آموزان است
حسینی با تاکید بر این که ضرورت دارد به سمت بازگشایی مدارس حرکت نماییم اظهار نمود: مطالعات مرکز بررسی های راهبردی ریاست جمهوری نشان داده است در ۳۸ کشور دارای نرخ بالای مرگ ومیر و قبل از واکسیناسیون سراسری فقط ۶ کشور مدارس را تعطیل کرده اند درحالی که ۲۴ کشور در اوج موج دوم مدارس را تعطیل نکردند.
وی ادامه داد: سازمان جهانی بهداشت و یونیسف مشترکاً از مقامات کشورهای جهان خواسته اند بازگشایی مدارس را با رعایت پروتکلهای بهداشتی در دستور کار خود قرار دهند.
وی اشاره کرد: هیچ مطالعه ای و مستندی در دنیا منتشر نشده است که ثابت کند بازگشایی مدارس در پاندمی کووید ۱۹ مؤثر بوده و یا مؤثر نبوده است اما مطالعات و تحقیقات نشان میدهد نرفتن به مدارس سبب لطمه های فراوانی شده است.
وی با اعلان اینکه با وجود ضرورت بازگشایی مدارس هنوز جامعه و پروتکلهای بهداشتی برای این بازگشایی بصورت کامل مهیا نیست اظهار نمود: در پارادایم جدید و مهر پیشرو باید آموزش ها ترکیبی باشد و این مساله بسیار سختی است برای اینکه نیاز به اقناع جامعه، خانواده و دانش آموزان دارد و همین طور خود وضعیت کرونا نیز مبهم است و آینده آن نامشخص است.
معاون وزیر در ادامه با بیان اصولی که باید در بازگشایی مدارس رعایت شود اظهار داشت: بازگشایی مدارس بصورت تدریجی است و تدریجی بودن به مفهوم این است که از اول مهر نه مدارس صددرصد حضوری است و نه صددرصد مجازی بلکه برمبنای اطلس یادگیری آموزش ها ترکیبی خواهد بود.
وی ادامه داد: آموزش ها باتوجه به شرایط منطقه، مدرسه، کلاس و پایه اقتضایی است و تفویض اختیار به شورای مدرسه و منطقه شده است تا درباب نوع آموزش با تقدم ذاتی سلامت بر همه امور تصمیم بگیرند.
وی از ابلاغ ۵۰۰ میلیاردی سرانه بهداشتی مدارس آگاهی داد و اظهار داشت: واکسیناسیون ۹۰ درصد معلمان انجام گرفته است و دانش آموزان استثنایی بالای ۱۷ سال و تمامی خانواده های دانش آموزان استثنایی در اولویت واکسیناسیون قرار گرفته اند.
جانشین وزیر در طرح هدایت با اعلان اینکه طرح هدایت در امتداد تامین تجهیزات دیجیتالی موردنیاز دانش آموزان کم برخوردار با جدیت پیگیری می شود اظهار داشت: یکی از جلوه های عدالت، تامین فرصت های آموزشی با رویکرد عدالت ترجیحی و برخوردار از امکانات دیجیتالی است و طرح هدایت با همین رویکرد درحال پیگیری است.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان آموزش وپرورش استثنایی؛ حسینی در ادامه اظهار داشت: باید از تجارب دو سال قبل نهایت بهره را امسال برد و استفاده از شاد همچنان با جدیت پیگیری شود.
وی ادامه داد: باید در فرصت باقیمانده تمام موانع استفاده دانش آموزان استثنایی در شاد مرتفع شود و مناسب سازی های لازم صورت گیرد.
او در آخر با اعلان اینکه در مهر جاری در ۴ محور ۱۰ شاخص باید محقق شود اظهار داشت: تامین معلم برای تمامی کلاس ها، وجود مدیر و معاون در تمام مدارس، وجود برنامه عملیاتی و اطلس یادگیری در تمام مدارس، رعایت پروتکلهای بهداشتی در تمام مدارس، ثبت نام همه دانش آموزان، توزیع کتب بین همه دانش آموزان، سنجش تمامی دانش آموزان بدو ورود به دبستان، دسترسی همه دانش آموزان به امکانات دیجیتالی، صدور ابلاغ برای تمامی معلمان و واکسینه شدن همه معلمان فاکتورهای است که در محورهای کلاس، مدرسه، دانش آموز و معلم باید اجرائی شود.1400/06/23
10:30:56
5.0 / 5
99
تگهای خبر: توسعه , سازمان , كیفیت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۲

كاروخدمت

خدمت در محل شما

karokhedmat.ir - تمام حقوق سایت كاروخدمت محفوظ است
بیمه اشتغال تولید